Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preguntes freqüents
 

Preguntes freqüents

 

Qui gestiona a Catalunya els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió?

El FEDER es gestiona des de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.


Bústia de contacte: Enllaç al formulari de comunicació i consultes

  Web: www.gencat.cat/economia/fonseuropeus

En el període 2007-2013, el Fons de Cohesió el gestiona la Direcció general de Fons Comunitaris del  Ministeri d’Economia i Hisenda.

  Web: www.dgfc.sgpg.meh.es

El FSE el gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que pertany al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

 Web:nhttp://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/Fons_Social_Europeu_Catalunya/Missio_objectius.html

 

 


Què són els Fons Comunitaris?

Entre els Fons Comunitaris dels pressupost de la Unió Europea tenen un paper molt significatiu els denominats Fons Estructurals y el Fons de Cohesió. Tant els Fons Estructurals com el Fons de Cohesió tenen la finalitat d’afavorir un major grau de cohesió econòmica i social en l’espai comunitari, mitjançant el cofinançament de les polítiques de despesa pública desenvolupades pels estats membres i dirigides a la consecució d’aquest objectiu.

En el període de programació 2007-2013 la Unió Europea compta amb dos Fons Estructurals:
- El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
- El Fons Social Europeu (FSE)

 


Què financien els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió?

El FEDER té com objectiu reduir les diferencies que existeixen entre els nivells de desenvolupament de les regions europees per tal que les regions més desfavorides es recuperin del retard que pateixen. Finança principalment la construcció d’infraestructures vinculades especialment a la investigació, a la innovació, a les telecomunicacions, al medi ambient, a l’energia i al transport. També finança la realització d’inversions productives que tinguin la capacitat de generar treball i els instruments financers per ajudar al desenvolupament regional i local i afavorir la cooperació entre les ciutats i les regions.

 El FSE està destinat a fomentar les oportunitats de treball i mobilitat geogràfica i professional dels treballadors, i a facilitar la seva adaptació a les transformacions industrials i als canvis dels sistemes de producció,mitjançant la formació i la reconversió professional. Finança principalment activitats de formació per afavorir la inserció professional dels aturats i dels sectors més desfavorits de la població.

 El Fons de Cohesió finança projectes d’inversió pública en els Estats membres de la Unió Europea que tinguin un Producte Nacional Brut (PNB) per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària, destinats a millorar el medi ambient i la integració en les xarxes transeuropees de transport. Pot intervenir en projectes vinculats a l’energia o als transports, sempre que aquests presentin avantatges per al medi ambient.

 

 


Qui es pot beneficiar dels ajuts del FEDER?

Les empreses, els organismes públics i privats i els particulars es poden beneficiar dels Fons Estructurals mitjançant els diferents projectes i actuacions que fan les administracions públiques amb aquests Fons.

 


Com es pot accedir als ajuts del FEDER i del Fons de Cohesió?

A través de les convocatòries que fan els Departaments de la Generalitat de Catalunya i les Autoritats de Gestió dels Programes Operatius.

 


Què és un Programa Operatiu?

Un Programa Operatiu (P.O.) és el document elaborat i presentat per un Estat membre o Autoritat de gestió, i aprovat per la Comissió Europea, en el qual es recull una estratègia de desenvolupament que conté un conjunt coherent de prioritats que precisaran l’ajut d’un fons per a la seva realització.

 


Què és un eix prioritari?

Un eix prioritari és cadascuna de les prioritats de l’estratègia d’un Programa Operatiu que comprèn un grup d’operacions amb objectius quantificables relacionats amb aquestes prioritats.   

 


Què és una operació?

Una operació és tot projecte o grup de projectes seleccionats per l’Autoritat de gestió d’un Programa Operatiu, conforme als criteris establerts pel Comitè de seguiment, executats per un o diversos beneficiaris i que permetin aconseguir els objectius de l’eix prioritari al que es refereixen.