Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La política de cohesió
 

La política de cohesió

La política de cohesió o política regional és l'estratègia de la Unió Europea (UE) per promoure i donar suport al «desenvolupament general harmoniós» dels Estats membres i les regions.

Consagrada en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (art. 174), la política de cohesió de la UE té com a objectiu enfortir la cohesió econòmica i social reduint les diferències en el nivell de desenvolupament de les regions. La política se centra en àrees fonamentals com la creació de llocs de treball, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la UE.

En el període de programació 2014-2020 continua sent una de les principals polítiques d’inversió de la UE; amb un pressupost de 351.800 milions d’euros representa el 32,5% dels recursos totals previstos pel pressupost comunitari. Aquests es gestionen i es reparteixen en associació entre la Comissió Europea, els Estats membres i les parts interessades a nivell regional i local.

Les principals novetats de la Política de Cohesió reformada de 2014-2020 són:


 Vinculació a l'Estratègia Europa 2020

Les inversions de la política de cohesió tindran un paper clau en la consecució dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 de creixement intel·ligent, sostenible i integrador. L’estratègia fixa tres models de creixement que contribuiran a que la Unió Europea i els seus Estats membres generin alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social:

- Creixement intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.

- Creixement sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.

- Creixement integrador: foment d’una economia amb altes taxes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social i territorial.

A Catalunya, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), emmarcada en l'estratègia Europa 2020, proporciona uns objectius i un marc estable per guiar les polítiques de competitivitat fins a l'any 2020.  

 Ús coordinat dels 5 Fons Estructurals i d'Inversió Europeus o Fons EIE

Per poder assolir els objectius de creixement fixats en l’Estratègia Europa 2020, la política de cohesió s’articula a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons de Cohesió (del qual Catalunya queda exclosa ja que Espanya no percep Fons de Cohesió en 2014-2020). El FEDER i el FSE s’anomenen Fons Estructurals perquè estan dissenyats per invertir en la reestructuració econòmica i social de la UE i reduir, d'aquesta manera, les diferències de desenvolupament entre les regions europees.

Juntament amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) constitueixen els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE). Aquests fons persegueixen objectius d'actuació complementaris, recollits en un Reglament de Disposicions Comunes (Reglament (UE) n°1303/2013).

La Comissió Europea va definir un enfocament integrat de tots els fons EIE, mitjançant un Marc Estratègic Comú (MEC) i amb una fixació clara de prioritats i resultats. Va signar el 30 d’octubre de 2014 l’Acord d’Associació amb Espanya sobre la utilització dels Fons EIE (FEIE) per al període 2014-2020. Aquest Acord estableix l’estratègia per a l’ús òptim dels FEIE, els quals representen un total de 28.580 milions d’euros de la política de cohesió per a tot l’Estat (inclòs el finançament de la cooperació territorial europea i l’assignació per a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil). L’Estat també rep 8.290 milions d’euros per al desenvolupament rural i 1.160 milions d’euros per al sector de la pesca i el sector marítim.

 Assignació de recursos als sectors de creixement més importants i concentració temàtica

La política de cohesió estableix 11 objectius temàtics per fomentar el creixement per al període 2014-2020: 

 • 1.- Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
 • 2.- Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes
 • 3.- Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses
 • 4.- Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors
 • 5.- Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos
 • 6.- Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
 • 7.- Promoure el transport sostenible i eliminar colls d'ampolla en les infraestructures de xarxa fonamentals
 • 8.- Promoure l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral
 • 9.- Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa
 • 10.- Invertir en l'educació, el desenvolupament de les capacitats i l'aprenentatge permanent.
 • 11.- Millorar la capacitat institucional i l'eficiència de l'administració pública.

 11 eixos temàtics

Per obtenir un valor afegit real en relació amb l’estratègia Europa 2020, un percentatge específic de les inversions s’ha de dedicar a aquests objectius temàtics. Concretament per a les regions més desenvolupades:

- com a mínim un 80% dels recursos del FEDER s’han de destinar a actuacions corresponents als objectius temàtics 1, 2, 3 i 4.

- com a mínim el 80% dels recursos de l’FSE s’han de destinar als objectius temàtics 8, 9, 10 i 11.

- Pel FEADER no hi ha una exigència estricta de concentració temàtica però és necessari assignar com a mínim un 5% de la contribució total del FEADER al Programa de Desenvolupament Rural LEADER, i com a mínim un 30% a operacions relacionades amb medi ambient i clima.

- Pel FEMP, seran prioritaris els objectius 3 i 6 per intentar millorar la competitivitat de les seves pimes i adaptar les oportunitats de pesca als recursos existents.

 Establiment d'objectius clars i mesura dels resultats

La constitució d'un marc de rendiment, basat en l'establiment de metes i fites clares i mesurables, constitueix un mecanisme de premi a les formes d'intervenció més eficaces en la consecució dels seus resultats previstos.
En aquest sentit es contempla una reserva d'eficàcia del 6% de les dotacions nacionals (per Estat membre, fons i categoria de regió), que serà destinada als programes i les prioritats que hagin assolit les fites establertes després de l'examen de rendiment que realitzarà la Comissió en col·laboració amb l'Estat membre al 2019.


Data d'actualització: 07.02.2017